Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.coludziepowiedza.co

 

 

I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego Co Ludzie Powiedzą lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym Co Ludzie Powiedzą;

2.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.    Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.coludziepowiedza.co.

4.    Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.coludziepowiedza.co, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

5.    Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą CLP Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Przy Stawie 4/38, 20-067 Lublin, NIP: 7123447819, prowadzącego sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

7.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1025).

8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (teks jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 683 ze zm.),

9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

12. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.coludziepowiedza.co.

2.    Sklep internetowy działający pod adresem www.coludziepowiedza.co. prowadzony jest przez firmę CLP Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Przy Stawie 4/38, 20-067 Lublin, NIP: 7123447819.

3.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.coludziepowiedza.co.

4.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

5.    Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.coludziepowiedza.co. i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.

6.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) .

7.    Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.

8.    Firma CLP Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9.    Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym lub płatnością za pobraniem.

12. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.


III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.coludziepowiedza.co  można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

2.    Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.

3.    Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.

4.    Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.

5.    Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

6.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej realizacje zamówienia.

7.    Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.

8.    Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.

9.    Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).

10. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

11. W przypadku zakupu kursu językowego z odroczonym terminem płatności (przelew tradycyjny), Klient zostanie poproszony o wpłatę 100zł zadatku, który zostanie odliczony od całkowitej wartości zamówienia – w przypadku płatności całkowitej – lub od ostatniej płatności ratalnej – w przypadku wyboru opcji płatności na raty. Zadatek jest bezzwrotny, o ile CLP Sp. z o.o. nie będzie w stanie dostarczyć usługi szkoleniowej (np. z powodu nieutworzenia się grupy). 


IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

1.    Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki oraz opłacenie zamówienia lub wpłata zadatku – w przypadku zakupu kursu językowego z odroczonym terminem płatności. 

2.    Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 15.00 do 20.00.

3.    W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto). 

4.    Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

5.    Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).

6.    Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych. Towary wysyłane są w piątki. Zamówienia złożone w piątek do godziny 12, zostaną wysłane najpóźniej w kolejny piątek. Produkty elektroniczne dostępne są niezwłocznie po dokonaniu zakupu, za wyjątkiem dostępu do Mnemobrazków w wersji on-line – w takim przypadku nadanie dostępu do aplikacji, przez którą możliwe jest wyświetlanie Mnemobrazków następuje w ciągu 24 godzin – oraz za wyjątkiem kursów on-line prowadzonych za pośrednictwem platform do wideokonferencji. W przypadkach tych ostatnich, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie po dokonaniu zakupu w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną, na której ustalone zostaną szczegóły dotyczące startu kursu odpowiedniego dla Klienta. 

7.    Dane do przelewu: CLP Sp. z.o.o., ul. Przy Stawie 4/38, 20-067 Lublin, numer konta: PL 24 1140 2004 0000 3102 8327 6257, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

8.    Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

9.    Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.

10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (faktura lub paragon).


V. WARUNKI REKLAMACJI

1.    Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.

2.    Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

3.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4.    Towar lub usługa, w tym towar i usługa cyfrowa ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.    Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:
– towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;
– towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
– Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
– Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

6.    Reklamację należy zgłosić na adres e-mail sklep@coludziepowiedza.co w tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres: Co Ludzie Powiedzą, ul. Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin.

7.    W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres: Co Ludzie Powiedzą, ul. Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin, z opisem reklamacji.

8.    Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo zażądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo
– złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo
– złożyć oświadczenie odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku CLP Sp.z.o.o. może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep internetowy albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

9.    Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 

10. Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar zgodnie z rozdziałem VII.

13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 12 Regulaminu.


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT 

 

1.    Klient będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta – ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem ust. 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 • od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 – Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu) – znajdującego się:

 

(FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY)

 

1.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy (ust. 1) Konsument  zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

3.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4.    Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

5.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6.    Zwroty nie przysługują w przypadku zakupu kursów językowych. W przypadku kursów językowych zastosowanie mają przepisy Umowy o prowadzenie kursów językowych (wzór umowy: https://drive.google.com/file/d/1pg31ceqyRTcDPJSkqfVRkDChlBTOik9y/view?usp=sharing)

7.    Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży – jako umowy zawartej na odległość – określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).

8.    Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt II p.pkt 12 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

 

VII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

1.    Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

2.    Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych w przypadku:

o   anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

o   zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

o   uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

3.      Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.    Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

a)    pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

b)    gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

c)    jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

VIII. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.    Firma CLP Sp.z.o.o. prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.sklep.coludziepowiedza.co .

2.    Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

3.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

4.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

5.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,

6.    korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

7.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

8.    niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

9.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: sklep@coludziepowiedza.co . W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10. Firma CLP Sp.z.o.o. nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanych decyzji i personalizacji użytkowników. 

11. Wszelkie zniżki promocyjne dostępne w ramach indywidualnych promocji nie łączą się ze sobą. Zniżki dla kontynuujących dostępne w ramach promocji Secret Sale nie łączą się z innymi promocjami. 

 

IX. DANE OSOBOWE, KLAUZULE INFORMACYJNE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon oraz adres e-mail podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.sklep.coludziepowiedza.co oraz w zakresie korzystania ze sklepu internetowego podczas składania zamówienia (dokonywania zakupów).

2.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 może uniemożliwić wykonanie umowy (realizację złożonego zamówienia).

3.    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CLP Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Przy Stawie 4/38, 20-067 Lublin, NIP: 7123447819 – prowadzący sklep internetowy www.sklep.coludziepowiedza.co,

2.    Kontakt w sprawie danych osobowych rodo@coludziepowiedza.co.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy (realizacji złożonego zamówienia), tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy (realizacji złożonego zamówienia), a po jego zrealizowaniu przez okres niezbędny do:

a)    posprzedażowej obsługi Klienta (np. w zakresie obsługi reklamacji),

b)    zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych.

7.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.    Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów uregulowane są w Polityce prywatności Sklepu internetowego

 

X. NEWSLETTER

 

1.    Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego www.sklep.coludziepowiedza.co, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.

2.    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie linka zawartego w każdym wysyłanym za pośrednictwem serwisu Newsletter mailu (“Anulowanie subskrypcji”).

 

XI. GWARANCJA

 

1.    Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją producenta.

2.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w §2 pkt. 12 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 

 

XII. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.      Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2.      W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 12 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 12.

3.      Sklepowi internetowemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

4.      W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sklep Internetowy może wypowiedzieć umowę Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia. Fakt ten nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu internetowego.

5.      Sklep internetowy ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.      W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.      Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów niebędących Konsumentami jest faktura.

8.      Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9.    Spory powstałe pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. W przypadku konieczności wystawienia faktury, należy podać dane do faktury w formularzu zamówienia. Brak takich informacji będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

 

XI. NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE TREŚCI CYFROWEJ

 1.  Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

 2.  Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3.  Korzystanie z nieodpłatnych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę może  być możliwe poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu wskazanych danych osobowych.

 4.  Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.

 5.  Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.

 6.  Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych i/lub dostępnych w Sklepie albo według zasad opisanych w odrębnym regulaminie lub usług lub na odrębnej podstronie dotyczących tych treści. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe odpłatne mogą zostać udostępnione użytkownikowi lub Klientowi w innej cenie na zasadach opisanych w opisie tych treści lub usług.

XII. PRZEDSPRZEDAŻ I PROMOCJE

 1.  Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych produktów, usług i treści – zarówno cyfrowych jak i niecyfrowych.

 2.  Poprzez przedsprzedaż rozumie się możliwość złożenia Zamówienia przed premierą Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Usług niecyfrowych i produktów niecyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.

 3.  Przedsprzedażą mogą zostać objęte Treści, Produkty lub Usługi o niskiej dostępności, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.

 4.  Termin dostępności Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Usług niecyfrowych i produktów niecyfrowych objętych przedsprzedażą znajduje się w ich opisie.

 5.  Przedsprzedaż i promocje publikowane w ramach programu Kawa z Mikrutem, innych webinarów, materiałów drukowanych, a także newsletterów dostarczanych drogą e-mailową nie mogą być łączone z innymi promocjami dostępnymi na stronach w domenie coludziepowiedza.co

 6.  Zakupione podczas przedsprzedaży Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Usług niecyfrowych i produktów niecyfrowych są realizowane niezwłocznie, w kolejności dokonanych Zamówień. W przypadku kursów językowych prowadzonych za pośrednictwem aplikacji wideokonferencyjnych oraz stacjonarnie w siedzibie lub oddziale Sprzedawcy, termin rozpoczęcia zostanie podany po wypełnieniau przez Klienta testu kwalifikacyjnego, na rozmowie kwalifikacyjnej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.

2.    Regulamin dotychczasowy dostępny jest w wersji archiwalnej na stronie sklepu internetowego.

3.    Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą CLP Sp.z.o.o. a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

 

_________________________________________

Zmiany do Regulaminu Sklepu Internetowego

www.sklep.coludziepowiedza.co

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016) oraz z ogłoszeniem nowych tekstów jednolitych ustaw przywołanych w treści Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.coludziepowiedza.co wprowadza się następujące zmiany:

 

w dziale I Definicje

·        

1.    punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1025),

2.    punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (teks jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 683 ze zm.),

3.    punkt 9 otrzymuje nowe brzmienie: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1219 ze zm.),

4.    punkt 10 otrzymuje nowe brzmienie: Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

5.    dodaje się punkt 12 w brzmieniu: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

6.    uchyla się dotychczasowy dział IX Dane osobowe i w jego miejsce wprowadza się nowe zapisy w brzmieniu:

IX Dane osobowe, klauzule informacyjne, polityka prywatności

 

1.             Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon oraz adres e-mail podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.sklep.coludziepowiedza.co oraz w zakresie korzystania ze sklepu internetowego podczas składania zamówienia (dokonywania zakupów).

2.             Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 może uniemożliwić wykonanie umowy (realizację złożonego zamówienia).

3.             Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CLP Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Przy Stawie 4/38, 20-067 Lublin, NIP: 7123447819 – prowadząca sklep internetowy www.sklep.coludziepowiedza.co,

 

4.             Kontakt w sprawie danych osobowych rodo@coludziepowiedza.co .

5.             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy (realizacji złożonego zamówienia), tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6.             Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.             Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Danych Osobowych.

8.             Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy (realizacji złożonego zamówienia), a po jego zrealizowaniu przez okres niezbędny do:

a)    posprzedażowej obsługi Klienta (np. w zakresie obsługi reklamacji),

b)    zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych.

9.             Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

   •  
 
Masz dość wkuwania słów na pamięć? Zapisz się do naszego newslettera, pobierz e-booka za free i pochłoń 25 słów w kilka minut! :)

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera :)

Nie lubimy spamu, dlatego będziemy kontaktować się z Tobą tylko co jakiś czas. Dostaniesz od nas najświeższe informacje o naszych bezpłatnych warsztatach językowych na żywo i online, nowych wpisach na naszym blogu (blog.coludziepowiedza.co), czy nowościach w naszym sklepie (sklep.coludziepowiedza.co). Zapraszamy też na naszego FacebookaInstagrama, TikToka (@coludziepowiedza) oraz – na żywo – do naszej kawiarni.
A póki co – łap e-booka :) Do zobaczenia!

[]